دکتر سید حامد افتخارزاده

چند رسانه ای

مسئولیت ها
مسئولیت ها
گواهینامه ها
گواهینامه ها
گواهینامه ها
گواهینامه ها
گواهینامه ها
گواهینامه ها
گواهینامه ها
گواهینامه ها
گواهینامه ها
گواهینامه ها
گواهینامه ها
گواهینامه ها
گواهینامه ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
ونیز
ونیز
سفرهای خارجی
ونیز
ونیز
سفرهای خارجی
ونیز
ونیز
سفرهای خارجی
ونیز
ونیز
سفرهای خارجی
ونیز
ونیز
سفرهای خارجی
ونیز
ونیز
سفرهای خارجی
ترکیه
ترکیه
سفرهای خارجی
ترکیه
ترکیه
سفرهای خارجی
مونیخ
مونیخ
سفرهای خارجی
مونیخ
مونیخ
سفرهای خارجی
مونیخ
مونیخ
سفرهای خارجی
مونیخ
مونیخ
سفرهای خارجی
کربلا
کربلا
سفرهای خارجی
کربلا
کربلا
سفرهای خارجی
کربلا
کربلا
سفرهای خارجی
کربلا
کربلا
سفرهای خارجی
ایتالیا
ایتالیا
سفرهای خارجی
سفرهای خارجی
ایتالیا
ایتالیا
سفرهای خارجی
ایتالیا
ایتالیا
سفرهای خارجی
ایتالیا
ایتالیا
سفرهای خارجی
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
مسئولیت ها
Communion Management
Communion Management
گواهینامه ها
Project Management
Project Management
گواهینامه ها
Job Classification
Job Classification
گواهینامه ها
دوره آموزشی نظام آراستگی سازمان
دوره آموزشی نظام آراستگی سازمان
گواهینامه ها
International Workshop Agreement (IWA2)
International Workshop Agreement (IWA2)
گواهینامه ها
کارگاه آموزشی نظارت بر طرح های عمرانی
کارگاه آموزشی نظارت بر طرح های عمرانی
گواهینامه ها
HSE/MS
HSE/MS
گواهینامه ها
New Method of Communication & Advrtisment In Iran
New Method of Communication & Advrtisment In Iran
گواهینامه ها
Language Used In The Management
Language Used In The Management
گواهینامه ها
مهارت های برقراری ارتباط مؤثر برای سرپرستان و مدیران
مهارت های برقراری ارتباط مؤثر برای سرپرستان و مدیران
گواهینامه ها
Correspondence Administative
Correspondence Administative
گواهینامه ها
TRIZ
TRIZ
گواهینامه ها
ICDL (Advanced)
ICDL (Advanced)
گواهینامه ها
QMS Auditor & Lead auditor Course
QMS Auditor & Lead auditor Course
گواهینامه ها
Quality Management System Internal
Quality Management System Internal
گواهینامه ها
Certificate of Attending Seminar
Certificate of Attending Seminar
گواهینامه ها
Project Management
Project Management
گواهینامه ها
Communion Management – Suggestion System
Communion Management – Suggestion System
گواهینامه ها
The Theoretical Framework About ISO 10015
The Theoretical Framework About ISO 10015
گواهینامه ها
Quality Management – Guidelines for Training Course
Quality Management – Guidelines for Training Course
گواهینامه ها
مدیریت بحران
مدیریت بحران
گواهینامه ها
مدیریت کارگروه های مجمع عالی نخبگان ایران در استان اصفهان
مدیریت کارگروه های مجمع عالی نخبگان ایران در استان اصفهان
گواهینامه ها
مدیر کانون بازنشستگان سپاه استان اصفهان
مدیر کانون بازنشستگان سپاه استان اصفهان
تقدیرنامه ها
مرکز رشد فناوری دانشگاه اصفهان
مرکز رشد فناوری دانشگاه اصفهان
تقدیرنامه ها
فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان
فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان
تقدیرنامه ها
قائم مقام رئیس استان و سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
قائم مقام رئیس استان و سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
تقدیرنامه ها
دبیر مجمع عالی نخبگان استان اصفهان
دبیر مجمع عالی نخبگان استان اصفهان
تقدیرنامه ها
سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری سپاه صاحب الزمان (عج)
سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری سپاه صاحب الزمان (عج)
تقدیرنامه ها
ناحیه مقاومت بسیج سپاه اصفهان
ناحیه مقاومت بسیج سپاه اصفهان
تقدیرنامه ها
مرکز رشد فناوری دانشگاه اصفهان
مرکز رشد فناوری دانشگاه اصفهان
تقدیرنامه ها
   
تهیه و بهینه سازی شده توسط: مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات